Η Εταιρεία διατηρεί πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία, τα οποία οικειοθελώς υποβάλλει ο επισκέπτης/χρήστης και διατηρεί το δικαίωμα να τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων από τον δικτυακό τόπο υπηρεσιών. Η Εταιρεία ενδέχεται να μεταβιβάσει τα στοιχεία αυτά σε συνεργάτες της με σκοπό την επικοινωνία για την εξυπηρέτηση αιτημάτων προσφοράς. Άρση της διαφύλαξης των προσωπικών στοιχείων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου υφίσταται σχετική νομική υποχρέωση και μόνο προς τα αρμόδια πρόσωπα ή αρχές. Η διαγραφή των προσωπικών στοιχείων του επισκέπτη/χρήστη πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, μέσω της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται στον δικτυακό τόπο www.kiriazisdoors.com

Με σκοπό τη βέλτιστη πλοήγηση στο δικτυακό τόπο, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν τεχνικές εντοπισμού. Αναφορικά με κάθε πληροφορία που συλλέγεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής και τροποποίησης των προσωπικών δεδομένων, που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Η Εταιρεία δεν πρόκειται ποτέ να διαθέσει προσωπικά δεδομένα χρηστών σε τρίτους, εκτός αν το ζητήσει ρητά ο ίδιος ο χρήστης.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας www.kiriazisdoors.com δημιουργείται ένα αρχείο τύπου «cookie». Τα αρχεία τύπου «cookie» καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στο δικτυακό μας τόπο (σελίδες που επισκεφθήκατε, ημερομηνία και ώρα της επίσκεψής σας κ.λπ.) στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την επόμενη επίσκεψή σας στον δικτυακό τόπο. Το αρχείο «cookie» παραμένει στον υπολογιστή σας για διάστημα 30 λεπτών. Μπορείτε να αποκλείσετε τα αρχεία «cookie» τροποποιώντας τις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος πλοήγησής σας στο διαδίκτυο.